Het pensioenfonds

Beleggingsbeleid

Het pensioenfonds ontvangt pensioenpremies om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitkeren. Om op de lange termijn aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, belegt het pensioenfonds de pensioenpremies in aandelen, obligaties en andere beleggingsvormen waarover rendement wordt behaald.

Vaststellen beleggingsbeleid

Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt het beleggingsbeleid. Hierbij houdt zij onder andere rekening met regelgeving, algemene uitgangspunten en de financiële positie van het pensioenfonds. Jaarlijks evalueert het pensioenfonds de beleggingsrichtlijnen en past zij, indien nodig, het beleid aan. Het beleggingsbeleid van het pensioenfonds wordt uitgevoerd door Columbia Threadneedle Investments (nieuwe naam per 1 juli 2022 van BMO Global Asset Management B.V.)

In de 'Verklaring beleggingsbeginselen' leest u meer over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. In het jaarverslag van het pensioenfonds vindt u meer informatie over de resultaten van het beleggingsbeleid.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

VLEP belegt en beheert de pensioenpremies tegen verantwoorde risico’s én op een maatschappelijk verantwoorde wijze. De verantwoordelijkheid van VLEP gaat verder dan een goede risico-rendementsafweging. VLEP is zich bewust van de invloed die het als belegger kan uitoefenen. Daarom:

  • Is bij beleggingsbeleidsbeslissingen de MVB-impact onderdeel van de besluitvorming, naast rendement, risico en kosten;
  • Voert pensioenfonds VLEP een MVB-beleid waarover verantwoording wordt afgelegd; en
  • Heeft het fonds ook aandacht voor de mogelijke negatieve consequenties die een (te) strikt MVB-beleid kan hebben op de omvang van het belegbaar universum - en daarmee mogelijk op het (risicogewogen) rendement - en het kostenniveau.

“Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen”

De Europese verordening SFDR bepaalt dat een pensioenfonds aan moet geven of het de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meeneemt.

VLEP houdt op dit moment geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, in de zin van artikel 4 van SFDR.

Eigen afweging

Het pensioenfonds weegt verschillende ESG-criteria mee bij zijn investeringsbeslissingen. Maar het fonds weegt niet specifiek mee wat de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen zijn op de duurzaamheidsfactoren zoals deze zijn gedefinieerd binnen de SFDR. Het pensioenfonds heeft dus een eigen keuze gemaakt over welke criteria het meeweegt en in kaart brengt.

De SFDR wetgeving is nog in ontwikkeling en is dus nog niet definitief. De rapportagevereisten en specifiek de lijst met indicatoren zijn nog niet definitief bekend. Het pensioenfonds wil zich bij de beleggingsbeslissingen nog niet vastleggen op die belangrijkste ongunstige effecten, zonder dat het weet wat die factoren en indicatoren exact zijn.

Data

Daarnaast moeten pensioenfondsen die wel rekening houden met ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op de specifieke duurzaamheidsfactoren van de SFDR ook over een grote hoeveelheid indicatoren rapporteren. Het fonds moet daarvoor aanvullende data inkopen. Dit brengt hoge kosten met zich mee wat VLEP momenteel niet passend acht binnen de mogelijkheden van het pensioenfonds. Ook de dekking van de data en de kwaliteit daarvan blijken nog steeds beperkt. Vanuit de beoogde wijzigingen is het daarnaast ook mogelijk dat reeds ingekochte data niet meer geschikt kan zijn. Deze haken en ogen passen niet bij de operationele mogelijkheden van het pensioenfondsen en zijn een reden om vooralsnog de verklaring ongunstige effecten niet op te stellen.

Heroverweging keuze

Het pensioenfonds verwacht dat zowel de dekking als de kwaliteit van de data de komende jaren zal verbeteren. Het pensioenfonds zal dan de huidige keuze om geen rekening te houden met de belangrijkste ongunstige effecten in heroverweging nemen. Bij deze heroverweging neemt het pensioenfonds de kwaliteit, inspanning en kosten van de rapportages mee.

Kwalificatie pensioenregeling als artikel 8 product (SFDR)

Pensioenfonds VLEP kwalificeert de pensioenregeling in het kader van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) als een artikel 8 product. Het pensioenfonds gelooft dat verantwoord beleggen bijdraagt aan verantwoorde, stabiele en goede beleggingsresultaten en geeft daarmee tevens uitdrukking aan zijn maatschappelijke betrokkenheid.

Daartoe wordt in het beleggingsbeleid rekening gehouden met milieu-, sociale en governance factoren. Uitvoering vindt plaats binnen de eigen beleggingsmandaten en binnen de fondsen waarin wordt belegd. Het fonds wil via de beleggingen en door actief aandeelhouderschap een positieve bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling en sociale verhoudingen én voorkomen dat negatief wordt bijgedragen aan vrede en veiligheid in de wereld.

Daarom houdt het pensioenfonds expliciet rekening in haar beleggingsproces met de impact van de beleggingen ten aanzien van de hiervoor genoemde uitgangspunten en zijn in de selectie van vermogensbeheerders en beleggingsfondsen de bovengenoemde uitgangspunten tot uiting gekomen.

Pensioenfonds VLEP hanteert geen specifieke ESG indices als referentiebenchmark voor de beleggingsportefeuille en deelportefeuilles. Pensioenfonds VLEP gebruikt reguliere indices als benchmark. 

Het maatschappelijk verantwoord beleggen beleid vindt u onderaan deze pagina terug.

Waarom belegt VLEP mijn ingelegde premie

Beleggen is nodig voor een goed pensioen. Als we alleen zouden sparen, waren de pensioenen nu veel lager geweest.

Uw pensioen wordt voor ongeveer 30% betaald uit de premie die u samen met uw werkgever betaalt. De rest, ongeveer 70%, wordt betaald uit de opbrengsten van onze beleggingen. Als u straks met pensioen gaat, krijgt u dus veel meer terug dan u er zelf, samen met uw werkgever, in hebt gestopt.

Doordat we in Nederland samen ons pensioen regelen, kunnen we ook samen beleggen. We kunnen daardoor meer verschillende soorten beleggingen doen over de hele wereld. Daardoor delen we met elkaar de risico’s, zijn beleggingen geografisch gespreid en kunnen we kritischer zijn waarin we beleggen.

Downloads