Het pensioenfonds

Beleggingsbeleid

Het pensioenfonds ontvangt pensioenpremies om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitkeren. Om op de lange termijn aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, belegt het pensioenfonds de pensioenpremies in aandelen, obligaties en andere beleggingsvormen waarover rendement wordt behaald.

Vaststellen beleggingsbeleid

Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt het beleggingsbeleid. Hierbij houdt zij onder andere rekening met regelgeving, algemene uitgangspunten en de financiële positie van het pensioenfonds. Jaarlijks evalueert het pensioenfonds de beleggingsrichtlijnen en past zij, indien nodig, het beleid aan. Het beleggingsbeleid van het pensioenfonds wordt uitgevoerd door Columbia Threadneedle Investments (nieuwe naam per 1 juli 2022 van BMO Global Asset Management B.V.)

In de 'Verklaring beleggingsbeginselen' leest u meer over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. In het jaarverslag van het pensioenfonds vindt u meer informatie over de resultaten van het beleggingsbeleid.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

VLEP belegt en beheert de pensioenpremies tegen verantwoorde risico’s én op een maatschappelijk verantwoorde wijze. De verantwoordelijkheid van VLEP gaat verder dan een goede risico-rendementsafweging. VLEP is zich bewust van de invloed die het als belegger kan uitoefenen. Daarom:

  • Is bij beleggingsbeleidsbeslissingen de MVB-impact onderdeel van de besluitvorming, naast rendement, risico en kosten;
  • Voert pensioenfonds VLEP een MVB-beleid waarover verantwoording wordt afgelegd; en
  • Heeft het fonds ook aandacht voor de mogelijke negatieve consequenties die een (te) strikt MVB-beleid kan hebben op de omvang van het belegbaar universum - en daarmee mogelijk op het (risicogewogen) rendement - en het kostenniveau.

Pensioenfonds VLEP houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de nog te verschijnen secundaire wetgeving. Pensioenfonds VLEP wacht verdere uitwerking van dit artikel af zodat onder andere meer duidelijkheid wordt verkregen over de rapportage-eisen en welke kosten dit voor het fonds met zich meebrengt.

Kwalificatie pensioenregeling als artikel 8 product (SFDR)

Pensioenfonds VLEP kwalificeert de pensioenregeling in het kader van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) als een artikel 8 product. Het pensioenfonds gelooft dat verantwoord beleggen bijdraagt aan verantwoorde, stabiele en goede beleggingsresultaten en geeft daarmee tevens uitdrukking aan zijn maatschappelijke betrokkenheid.

Daartoe wordt in het beleggingsbeleid rekening gehouden met milieu-, sociale en governance factoren. Uitvoering vindt plaats binnen de eigen beleggingsmandaten en binnen de fondsen waarin wordt belegd. Het fonds wil via de beleggingen en door actief aandeelhouderschap een positieve bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling en sociale verhoudingen én voorkomen dat negatief wordt bijgedragen aan vrede en veiligheid in de wereld.

Daarom houdt het pensioenfonds expliciet rekening in haar beleggingsproces met de impact van de beleggingen ten aanzien van de hiervoor genoemde uitgangspunten en zijn in de selectie van vermogensbeheerders en beleggingsfondsen de bovengenoemde uitgangspunten tot uiting gekomen.

Pensioenfonds VLEP hanteert geen specifieke ESG indices als referentiebenchmark voor de
beleggingsportefeuille en deelportefeuilles. Pensioenfonds VLEP gebruikt reguliere indices als benchmark. Het pensioenfonds belegt ten minste gedeeltelijk in duurzame beleggingen zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 17, van de SFDR. Verwacht wordt dat een deel van deze duurzame investeringen in overeenstemming is met de EU-taxonomie.

Het maatschappelijk verantwoord beleggen beleid vindt u onderaan deze pagina terug.

Waarom belegt VLEP mijn ingelegde premie

Beleggen is nodig voor een goed pensioen. Als we alleen zouden sparen, waren de pensioenen nu veel lager geweest.

Uw pensioen wordt voor ongeveer 30% betaald uit de premie die u samen met uw werkgever betaalt. De rest, ongeveer 70%, wordt betaald uit de opbrengsten van onze beleggingen. Als u straks met pensioen gaat, krijgt u dus veel meer terug dan u er zelf, samen met uw werkgever, in hebt gestopt.

Doordat we in Nederland samen ons pensioen regelen, kunnen we ook samen beleggen. We kunnen daardoor meer verschillende soorten beleggingen doen over de hele wereld. Daardoor delen we met elkaar de risico’s, zijn beleggingen geografisch gespreid en kunnen we kritischer zijn waarin we beleggen.

Downloads