Het pensioenfonds

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds is te laag. Daarom hebben we een herstelplan gemaakt.

Lees bij Financiële situatie wat een te lage dekkingsgraad betekent.

Wat staat er in het herstelplan?

Uit het herstelplan moet duidelijk blijken dat er binnen 10 jaar geen tekort meer is. In het herstelplan is te zien wat er gebeurt met de dekkingsgraad wanneer VLEP herstelmaatregelen neemt. 

Maatregelen die het pensioenfonds kan nemen zijn:

  • verhogen van de premie.
  • verlagen van de toeslagverlening.
  • versoberen van de pensioenregeling.
  • als uiterste maatregel kan het pensioenfonds de opgebouwde en ingegane pensioenen verlagen.

Alle genoemde maatregelen zijn in de periode vanaf 2008 al één of meerdere keren ingezet. VLEP heeft uw pensioen al vanaf 2009 niet verhoogd. In 2013 zijn alle pensioenen zelfs met 7% verlaagd. 

Nieuw herstelplan in 2020

Onze financiële situatie is de afgelopen jaren verslechterd. Begin 2020 hebben we ons herstelplan geactualiseerd. Daaruit bleek dat het ons niet zou lukken om onze dekkingsgraad binnen 10 jaar te laten herstellen. Daarom besloot het bestuur gebruik te maken van de door de Minister verleende mogelijkheid om de hersteltermijn te verlengen tot 12 jaar. Door deze verlengde hersteltermijn hoeven we de pensioenen in 2020 niet te verlagen.

Dekkingsgraad eind 2020 is bepalend voor het wel of niet nemen van maatregelen

Onze dekkingsgraad moet op 31 december 2020 minimaal 104,4%* zijn. Anders moeten we in 2021 de pensioenen verlagen. Lees ook het maandelijkse nieuwsbericht over de financiële situatie.

* Er spelen buiten de ontwikkeling van de rente en de beleggingsresultaten ook nog andere factoren een rol. Enerzijds is er het pensioenakkoord dat ervoor zorgt dat we in 2021 mogelijk minder hoeven te verlagen. De tijdelijke overheidsmaatregel bepaalt namelijk dat de dekkingsgraad eind 2020 maar 90% hoeft te zijn in plaats van 104,4%. Er is nog veel onduidelijk over de verdere gevolgen van het pensioenakkoord, maar we verwachten niet dat er verdere positieve effecten zijn ten aanzien van de verlagingen van de pensioenen in 2021.

Anderzijds is er intussen ook een nieuw advies van de commissie parameters. Hierin staan uitgangspunten waarop pensioenfondsen hun berekeningen moeten baseren. Als deze nieuwe parameters worden toegepast, dan zorgt dit ervoor dat het herstelplan in 2020 ongunstiger uitpakt. Hierdoor wordt de kans op kortingen dus hoger en ook de hoogte van de korting kan hoger uitvallen.