Het pensioenfonds

Crisisplan

Het bestuur van ons pensioenfonds heeft een plan opgesteld waarin staat wat het pensioenfonds gaat doen als het in een crisissituatie terechtkomt. Dit plan is nodig om goed voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen. De maatregelen in het plan kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen. Daarom informeren wij u over ons crisisplan.

Waarom een crisisplan?

VLEP heeft momenteel een herstelplan. Dat plan is gericht op herstel uit de huidige crisis. Het crisisplan is iets anders. Met het crisisplan bereiden zij zich voor op de huidige crisis en ook op de toekomstige: hoe gaan we om met crisissituaties? Welke maatregelen neemt het bestuur? We weten welke maatregelen we snel kunnen inzetten en welke het meeste effect hebben. En we houden natuurlijk rekening met de belangen van alle deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. 

Wat is een crisissituatie?

Het bestuur ziet het als een crisissituatie wanneer VLEP met het huidige premie-, indexerings- en beleggingsbeleid niet tijdig meer aan de wettelijke vereisten kan voldoen, zoals wanneer:

  • de beleidsdekkingsgraad daalt tot onder de minimaal vereiste dekkingsgraad;
  • het fonds zonder aanvullende maatregelen niet meer kan voldoen aan de wettelijke hersteltermijn voor een tekort.

Het crisisplan bevat beleidsvoornemens van het bestuur. Deze voornemens kunnen betrekking hebben op versobering van de pensioenregeling, korting van aanspraken en pensioenrechten, toeslagen en toeslagbeleid en verhoging van premie.

Hoe merk ik het als er een crisis ontstaat?

Als er een crisissituatie ontstaat, informeert het bestuur u hier zo snel mogelijk over. Het bestuur bespreekt dan of het maatregelen moet uitvoeren. Als het bestuur een maatregel toepast, dan houdt het rekening met de belangen van de werknemers, de gepensioneerden, gewezen deelnemers en de werkgevers.

Welke maatregelen komen in het crisisplan aan de orde?

In het crisisplan beschrijft het bestuur de volgende maatregel(en):

1. Maatregelen die zorgen dat er meer geld binnenkomt bij het pensioenfonds

Als de dekkingsgraad lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad moet de premie op marktwaarde kostendekkend zijn. In eerste instantie wordt onderzocht of dit bereikt kan worden met een verhoging van de premie. Als dit niet mogelijk is, zal het opbouwpercentage worden verlaagd. Dit besluiten de sociale partners. 

De regeling kan worden versoberd tijdens een crisisperiode. In het crisisplan worden de volgende mogelijkheden genoemd: 

  • Verlaging opbouwpercentage
  • Verhoging franchise, gecombineerd met een hogere premie, waarbij totale premie gelijk blijft
  • Nabestaandenpensioen op risicobasis
  • Verhoging van de pensioenleeftijd 

2. Maatregelen die zorgen dat uw pensioen niet meegroeit met de stijging van prijzen of lonen

Het bestuur streeft er naar om de opgebouwde pensioenrechten van de actieve deelnemers jaarlijks aan te passen aan de hand van de loonindex van de betreffende Cao’s en de inactieve deelnemers aan de CBS-prijsindex. Voorwaarde voor indexatie is een financieel gezonde positie. Daarom hanteert VLEP de volgende indexatiestaffel: 

  • Bij een dekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad: geen indexatie
  • Bij een dekkingsgraad hoger dan de vereiste dekkingsgraad: volledige indexatie

3. Maatregelen die het bestuur inzet als alle overige maatregelen geen oplossing bieden

Een pensioenfonds kan de uitkeringen uitsluitend verlagen als het niet mogelijk is om binnen de hersteltermijn uit een situatie van onderdekking te komen en als alle andere maatregelen zijn ingezet om het herstel te bespoedigen. Het verlagen van de uitkeringen is een uiterste noodmaatregel en kan alleen ingezet worden om het benodigde herstel te bereiken. 

Als het bestuur aanvullende maatregelen neemt, wordt u hierover geïnformeerd. 

Downloads

Crisisplan 2022