Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (hierna: VLEP). Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees is een zogeheten ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij als pensioenfonds beslissen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Wij zijn verantwoordelijk voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Wat dit precies betekent, leggen wij hierna aan u uit.

 • Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

  VLEP is een bedrijfstakpensioenfonds. Dat betekent dat wij op grond van de wet de pensioenregeling uitvoeren voor (oud)werknemers in de volgende sectoren:

  • de Vleeswarenindustrie
  • de Gemaksvoedingindustrie
  • de Versvlees- en Vleesbewerkende Industrie
  • de Pluimveeverwerkende Industrie.

  Om de pensioenregeling goed uit te kunnen voeren heeft VLEP persoonsgegevens nodig van de personen die pensioen opbouwen of uitgekeerd krijgen op grond van de pensioenregeling, van de (oud)werknemers dus.

 • Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?

  Wij verwerken van alle deelnemers in het pensioenfonds in elk geval deze persoonsgegevens:

  • naam;
  • adres- en woonplaatsgegevens;
  • geboortedatum;
  • geslacht;
  • burgerlijke staat (bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap verwerken wij ook de gegevens van de partner);
  • nationaliteit;
  • financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, (pensioengevende) salarisgegevens, opgebouwd en/of uit te keren pensioen;
  • gegevens over uw dienstverband, zoals deeltijdfactor, aanvang en einde dienstverband;
  • Burgerservicenummer (BSN);
  • handtekening.

  Wanneer van toepassing, verwerken wij ook:

  • gegevens over uw (voormalige) dienstverband(en);
  • indicatie gemoedsbezwaar;
  • gegevens over de mate van arbeidsgeschiktheid, inclusief WIA- en WAO-uitkeringen;
  • uw telefoonnummer;
  • uw e-mailadres;
  • datum van uw huwelijk, aanvang geregistreerd partnerschap of gezamenlijke huishouding;
  • gegevens van een echtscheiding einde geregistreerd partnerschap of gezamenlijke huishouding;
  • gegevens van uw (ex)partners(s) en uw eventuele kinderen, waaronder naam, geboorte- en overlijdensdatum, geslacht, adres bankrekeningnummer en Burgerservicenummer;
  • gegevens die u achterlaat bij uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres of, afhankelijk van uw cookie-instellingen, geanonimiseerde, statistische gegevens over de informatie op onze website die door bezoekers wordt opgevraagd;
  • gegevens over vrijwillige voortzetting van de pensioendeelneming;
  • gegevens over in- en uitgaande waardeoverdracht;
  • ingangs- en einddatum van uw pensioen of uitkering.
 • Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

  Wij mogen alleen uw persoonsgegevens verwerken om een reden die in de privacywetgeving (AVG) staat. Zo’n reden heet een grondslag. De grondslagen op grond waarvan VLEP persoonsgegevens verwerkt zijn:

  • wettelijke plicht;
  • uitvoering overeenkomst;
  • gerechtvaardigd belang;
  • toestemming.

  Deze grondslagen geven VLEP het recht om persoonsgegevens te verwerken om:

  de pensioenwet- en regelgeving uit te voeren;
  de hoogte van en uitbetaling van pensioenaanspraken en -uitkeringen vast te stellen;

  • premies bij werkgevers te kunnen berekenen, vastleggen en innen;
  • klachten en geschillen te behandelen;
  • fraude te voorkomen;
  • statistische analyses uit te voeren;
  • adequaat te communiceren met u als deelnemer;
  • onderzoek te doen naar de klanttevredenheid;
  • direct marketing toe te passen;
  • de website te beheren.
 • Van wie ontvangen wij uw persoonsgegevens?

  Afhankelijk van uw situatie ontvangen wij van de volgende partijen gegevens over u:

  • uw (voormalig) werkgever;
  • het BRP (Basisregistratie Personen);
  • het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
  • andere pensioenuitvoerders;
  • uzelf.
 • Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

  Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 • Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens verwerken wij met als doel om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor dit doel, bewaren wij uw persoonsgegevens. Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Hebben wij uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld en zijn er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing, dan stoppen wij met de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden dan verwijderd.

 • Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

  VLEP deelt uw persoonsgegevens met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de pensioenovereenkomst en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met partijen die uw gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VLEP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 • Wat zijn uw rechten?

  Op grond van de wet hebt u een aantal rechten waarvan u gebruik kunt maken. Het gaat om:

  • het recht op inzage. Wilt u weten welke persoonsgegevens VLEP van u verwerkt dan kunt u een inzageverzoek doen;
  • het recht op rectificatie. U kunt een verzoek doen om uw gegevens te laten aanpassen of wijzigen als deze niet juist of volledig blijken te zijn;
  • het recht op vergetelheid. Dit betreft het verzoek om gegevens te wissen;
  • het recht op beperking van de verwerking;
  • het recht op overdraagbaarheid (ook bekend als 'recht op dataportabiliteit');
  • het recht van bezwaar. Dit recht kan worden toegepast bij direct marketing en bij bijzondere persoonlijke omstandigheden.

  U kunt een beroep doen op deze rechten. Houdt u er wel rekening mee, dat VLEP als pensioenfonds wettelijk verplicht is om de pensioenregeling voor u uit te voeren. Dat betekent dat niet ieder verzoek kan worden ingewilligd. Mocht dit het geval zijn, dan leggen wij dat altijd duidelijk uit.
  Wilt u van uw rechten gebruik maken, neem dan contact op met onze privacy officer, Kerstin Westerhoff. Haar emailadres is kerstin.westerhoff@actor.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, sturen wij u een verificatiemail of vragen wij u om informatie aan ons te verstrekken op grond waarvan wij uw identiteit kunnen verifiëren.

  Intrekken van verleende toestemming

  Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. U kunt dit bijvoorbeeld doen door een email te sturen aan de privacy officer of door contact op te nemen met onze helpdesk via het telefoonnummer 088 - 116 30 72 (iedere werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur).

 • Wilt u een klacht indienen?

  Als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of over de honorering van uw rechten, dan kunt u een klacht bij ons indienen. VLEP heeft een klachtenregeling  waarin precies staat hoe u dit moet doen. Klik hier voor deze regeling.

 • Privacy Officer

  VLEP heeft een privacy officer aangesteld, Kerstin Westerhoff. De privacy officer ziet toe op de naleving van de wettelijke regels en ons beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Het emailadres van onze privacy officer is kerstin.westerhoff@actor.nl

 • Cookies

  Onze website maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om onze website van het pensioenfonds goed te laten werken. Deze cookies plaatsen wij altijd en hebben geen impact op uw privacy. Voor cookies die wel van invloed zijn op uw privacy, zoals analyserende cookies, vragen wij om uw toestemming zodra u onze website van het pensioenfonds bezoekt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de cookieverklaring.

 • Opnemen van telefoongesprekken

  VLEP kan telefoongesprekken opnemen. Deze opnames worden gebruikt voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden. Binnen de bewaartermijn heeft u recht op een weergave van het telefoongesprek.

 • Wijziging privacyverklaring

  VLEP behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 3 april 2023.

 • Contact

  Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met onze privacy officer.

  Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees
  T.a.v. de privacy officer
  per adres: Actor,  Pompmolenlaan 10c, 3447 GK Woerden
  E-mail: vlep@actor.nl