Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen

Hebt u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Top-5 veelgestelde vragen van werknemers

 • Kan ik eerder stoppen met werken?

  Bij VLEP gaat u met pensioen als u 68 jaar bent. U mag ook  eerder of later  stoppen met werken. Bijvoorbeeld als u voor het eerst AOW krijgt.

 • Kan ik mijn pensioen afkopen?

  Hebt u weinig pensioen bij VLEP? Dan kopen we dit pensioen soms af. We geven het bedrag dan al eerder aan u. Er zijn regels voor  afkoop . Geldt afkoop voor u? Dan hoort u vanzelf meer van ons.

 • Ik heb een welkomstbericht gekregen maar ben al deelnemer. Hoe kan dat?

  We versturen het welkomstbericht als u in dienst komt, maar ook bij sommige andere wijzigingen. Bijvoorbeeld als u bij een andere werkgever binnen de branche gaat werken. Of als uw werkgever van rechtsvorm verandert. U bent en blijft deelnemer bij ons fonds.

 • Ik ga verhuizen, moet ik dit doorgeven aan het pensioenfonds?

  Als u binnen Nederland verhuist, hoeft u dit niet aan ons door te geven. We krijgen uw gegevens al van de gemeente waar u woont. Woont u in het buitenland? Geef uw nieuwe adres dan wel zelf aan ons  pensioenfonds  door! Stuur ook een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort of identiteitsbewijs) mee.

 • Hoe kom ik aan een kopie van mijn pensioenoverzicht?

  Als u pensioen opbouwt, krijgt u 1x per jaar een pensioenoverzicht van ons.

  Bent u gepensioneerd? Dan sturen we u ook 1x per jaar een pensioenoverzicht. Bouwt u geen pensioen meer bij ons op? Dan krijgt u eens in de 5 jaar een pensioenoverzicht van ons. U kunt bij ons een kopie van uw laatste pensioenoverzicht  opvragen .

Top-5 veelgestelde vragen van werkgevers

 • Hebt u vragen over de Werkgeversportal?

  Neem contact op via het contactformulier.

 • Kan ik de premienota's online inzien?

  Uw premienota's van 2018 kunt u inzien op de werkgeversportal. De premienota's van 2018 zijn voorschotnota's. De specificaties hiervan zijn niet beschikbaar op de werkgeversportal. In 2019 ontvangt u afrekennota's. Vanaf dat moment zijn de specificaties van de premienota's zichtbaar op de werkgeversportal.
  Premienota's van vóór 2018 kunt u niet online inzien.

  De nota’s van de Sociale Fondsen staan niet op de werkgeversportal. Deze ontvangt u altijd per post van ons.

 • Kan ik uitstel van betaling krijgen?

  U bent verplicht om de pensioenpremies vóór de vervaldatum op uw voorschotfactuur te betalen. Alleen in bijzondere gevallen kunt u uitstel van betaling bij ons  aanvragen . Als dit wordt toegekend, krijgt u van ons daarvan schriftelijk bevestiging. Tot die tijd bent u verplicht om de pensioenpremies op tijd te betalen.

 • Over welke toeslagen bouwen mijn werknemers pensioen op?

  De volgende toeslagen zijn pensioengevend:

  • inconveniëntentoeslag
  • vaste eindejaarsgratificaties (vaak 2 of 3%)
  • vakantiegeld (zie ook de vraag over vakantiegeld)
  • koude toeslagen (voor het werken in vriesruimten)
  • buitentoeslagen
  • provisie/overwerk van voorgaande boekjaar mits structureel van aard.


  NIET pensioengevend zijn:

  • cao-verhogingen gedurende het jaar
  • EHBO-toeslagen
  • reiskosten- en onkostenvergoedingen
  • uitbeentoeslagen of andere prestatietoeslagen


  SOMS pensioengevend zijn:

  • Matrixtoeslagen: hiervoor geldt dat als dit de matrix is van verschoven uren, dan vallen deze onder het pensioengevende loon.
  • Functietoeslagen zijn alleen pensioengevend als zij een structureel karakter hebben.
 • Hoe bereken ik structureel overwerk bij een werknemer die halverwege het jaar in dienst is gekomen?

  Er is sprake van structureel overwerk als de werknemer 37 van de 52 weken, minimaal 1 uur per week heeft overgewerkt. Een werknemer die bijvoorbeeld op 1 juli in dienst is gekomen, kan naar verhouding tot het dienstverband toch structureel overwerk hebben. Stel dan uw werknemer op 1 juli in dienst is, 26 weken werkt en af en toe overwerkt. In dit geval (26 * (37/52)) moet uw werknemer meer dan 18 weken hebben overgewerkt om dit als structureel te kunnen aanmerken. Dit overwerk is overigens pas pensioengevend in het volgende jaar.

Veelgestelde vragen over verlagen

 • Hoe komt het dat de financiële situatie van VLEP slecht is?

  Dat komt vooral doordat de rente de afgelopen jaren is gedaald. Spaarders, maar ook pensioenfondsen hebben hier veel last van. Pensioenfondsen beheren geld voor mensen die pas over langere tijd met pensioen gaan of al met pensioen zijn en hun pensioen de rest van hun leven uitbetaald krijgen. Pensioenfondsen rekenen steeds uit hoeveel geld zij nu al in kas moeten hebben voor de pensioenen die ze later moeten betalen. De Nederlandsche Bank bepaalt de rente waar wij verplicht mee moeten rekenen. Hoe lager de rente des te meer geld we in kas moeten hebben. Daarnaast leven we gemiddeld steeds langer. Daardoor moeten pensioenfondsen de pensioenen steeds langer betalen.

 • Worden de pensioenen van zowel deelnemers, ex-deelnemers als gepensioneerden verlaagd?

  Verlagen raakt iedereen. We delen samen de kosten van pensioen. Gepensioneerden ontvangen minder pensioen. Zij merken dat dus direct in hun portemonnee. Het pensioen wordt minder waard. Dat geldt ook voor iedereen die pensioen bij ons opbouwt of in het verleden heeft opgebouwd. Hieronder ziet u een voorbeeld: wat betekent een verlaging van het pensioen voor iemand die nu pensioen opbouwt?

  Rekenvoorbeeld: verlaging pensioen voor deelnemer die nu pensioen opbouwt

  Bruto opgebouwd pensioen op 1 januari 2021 voor verlaging

  € 8.000

  Dit bedrag is opgebouwd tot en met 2020 en zichtbaar op uw UPO 2021.

  Bruto opgebouwd pensioen op 1 januari 2021 na verlaging 2%*

  € 7.840

   

  * Let op: in het rekenvoorbeeld wordt gerekend met een verlaging van 2%. Dit is een voorbeeldpercentage. Of we moeten verlagen en met welk percentage we moeten verlagen is nog niet bekend!

 • Kunnen jullie in de toekomst de pensioenen ook weer verhogen?

  Binnen de huidige regeling met de huidige financiële situatie zien we dit in de komende jaren helaas niet gebeuren. U heeft er vast over gehoord: het nieuwe pensioencontract. De komende jaren voeren we daarom een nieuwe pensioenregeling in die voldoet aan de uitgangspunten van het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel. Daarin worden andere eisen gesteld aan de financiële reserves van een pensioenfonds. Pensioenen kunnen dan eerder worden verhoogd. Wel geldt dat in slechte economische tijden pensioenen ook eerder kunnen worden verlaagd. Pensioenen gaan dus sneller meebewegen in goede en slechte tijden.

 • Waarom nog verlagen? Er is toch een pensioenakkoord?

  Tot het nieuwe pensioenakkoord moeten we de wettelijke regels volgen die nu gelden. Deze regels zijn wel versoepeld door minister Koolmees. Fondsen die op december 2020 een dekkingsgraad hebben boven de 90%, hoeven niet te verlagen. Dit was eerst 104,4%. Als we moeten verlagen in 2021 dan is dit totdat de 90% weer is bereikt. De Minister heeft op 16 december 2020 laten weten dat pensioenfondsen uiterlijk 31 december 2025 een dekkingsgraad van 95% moeten hebben.

Bekijk alle vragen

Veelgestelde vragen van werknemers

Bekijk alle vragen

Veelgestelde vragen van gepensioneerden

 • Ik heb pensioen aangevraagd. Wanneer weet ik hoeveel ik maandelijks krijg?

  Zes maanden voor uw pensioendatum ontvangt u van ons een brief. In deze brief staat een indicatie van de hoogte van uw pensioen en de keuzemogelijkheden. Als alle gegevens 1 maand voor uw pensioendatum volledig en correct zijn geretourneerd, ontvangt u uw pensioen in de eerste maand van uw pensionering. Heeft u gebruik gemaakt van keuzemogelijkheden? Dan ontvangt u in de maand van uitkering een definitieve pensioentoekenning.

  Op uw bankafschrift ziet u iedere maand een specificatie van uw pensioenuitkering.

 • Wanneer betalen jullie mijn pensioen?

  De datum waarop uw pensioen precies op uw rekening staat, is afhankelijk van uw bank. Wij betalen uw pensioen in 2020 op:

  • 23 januari
  • 21 februari
  • 23 maart
  • 23 april
  • 22 mei
  • 23 juni
  • 23 juli
  • 21 augustus
  • 23 september
  • 23 oktober
  • 23 november
  • 21 december
 • Is de loonheffingskorting van toepassing op mijn pensioenuitkering?

  Het pensioenfonds past de loonheffingskorting alleen toe als u hierom vraagt. U laat ons dit weten door een loonbelastingverklaring in te vullen. U vindt deze verklaring op de website van de  Belastingdienst . Kijk hiervoor bij  Programma's  en  formulieren/Model opgaaf  gegevens voor de loonheffingen. Het is het voordeligst om de loonheffingskorting op het hoogste inkomen toe te passen. Als u ouderdomspensioen en AOW krijgt, is uw AOW meestal het hoogste inkomen. Is uw pensioen het hoogste inkomen? Vul dan de loonbelastingverklaring in die u bij uw pensioenaanvraag krijgt.

Bekijk alle vragen

Pensioenoverzicht (UPO)

 • Op welke gegevens is mijn pensioenoverzicht gebaseerd?

  Uw pensioenoverzicht is gebaseerd op de gegevens die op 1 januari bij ons bekend waren.

 • Ik heb twee pensioenoverzichten over hetzelfde jaar gekregen. Klopt dat?

  Ja. Als u in dat jaar bij meerdere werkgevers in verschillende branches heeft gewerkt, krijgt u meerdere pensioenoverzichten. Op uw pensioenoverzicht ziet u van welk pensioenfonds u het pensioenoverzicht heeft gekregen.

 • Wanneer krijgt u dit jaar het UPO?

  U krijgt het UPO in 2021 in mei. Wanneer u niet meer deelneemt krijgt u een keer in de vijf jaar een UPO, voor het einde van het jaar.

 • Bij 'indiensttreding', 'begin deelneming' en/of 'begin pensioenopbouw' staat een verkeerde datum. Hoe kan dit?

  Op uw pensioenoverzicht kan een andere datum staan dan de echte datum waarop u in dienst bent gekomen. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld:

  • Fusie, overname of overstap naar een andere vestiging
   De datum van deze gebeurtenis wordt dan op uw pensioenoverzicht vermeld.
  • Herintreden bij uw oude werkgever
   De datum van uw nieuwe dienstverband is vermeld op uw pensioenoverzicht. U hebt misschien aparte pensioenrechten uit uw oude en nieuwe dienstverband, die later zijn samengevoegd.
  • Start pensioenregeling
   U werkte al bij uw werkgever, maar uw werkgever is later aangesloten bij ons pensioenfonds. U bouwt dan pensioen op vanaf het moment dat uw werkgever zich aansloot en uw loongegevens heeft doorgegeven aan ons pensioenfonds.
  • Een wijziging van ons administratiesysteem
   Door een wijziging van het administratiesysteem in het verleden, is in sommige gevallen de datum 1-1-2011 komen te staan.


  Op uw pensioenoverzicht staat dus de datum van de nieuwe situatie. Dit heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw.