Het pensioenfonds

Financiële situatie

Net als veel andere pensioenfondsen heeft ook VLEP last van de slechte economische situatie. De marktrente is heel erg laag. Mensen leven gemiddeld langer. Hierdoor moeten we nu meer geld reserveren om stráks de pensioenen te kunnen betalen.

Pensioenakkoord

De drie grootste vakbonden, FNV, CNV en VCP, zijn akkoord met het door het kabinet gesloten ‘principe pensioenakkoord’. In het principe akkoord zijn afspraken gemaakt over onder andere:

  • het minder snel laten stijgen van de AOW-leeftijd
  • de zogenaamde doorsneepremie vervalt
  • op pensioendatum kan 10% van het opgebouwde pensioen in één keer worden uitbetaald
  • verlaging van de pensioenen moet alleen als de dekkingsgraad lager is dan 100%
  • ZZP’ers zijn verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten en kunnen zich aansluiten bij een pensioenfonds

Met dit akkoord is een belangrijke eerste stap gezet. Nu moet er veel uitgewerkt en vastgelegd gaan worden. De verwachting is dat wetgeving pas over een aantal jaren klaar zal zijn. En de gevolgen voor onze pensioenregeling laten dus ook nog even op zich wachten. Wel weten we dat deze afspraken er niet voor zorgen dat we op korte termijn onze financiële situatie zien verbeteren. 

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad of beleidsdekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen (de nu en in de toekomst uit te betalen opgebouwde pensioenen). Stel: alle opgebouwde pensioenen moeten tegelijkertijd uitbetaald worden. Bij een dekkingsgraad van 100% lukt dat. Er is precies genoeg geld in kas om de huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Boven de 100% beschikt het fonds over een buffer. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 100% is er een tekort. Er is dan niet genoeg geld om de huidige en toekomstige pensioenen te betalen. In een nieuwsbericht op onze website kunt u elke maand de actuele dekkingsgraad zien.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Sinds 2015 is de beleidsdekkingsgraad de nieuwe financiële graadmeter voor beleidsbeslissingen van het pensioenfonds.

Beheersen van risico's

Voor een pensioenfonds is het beheersen van risico’s van groot belang. Voor het veilig omgaan met pensioentegoeden gelden strenge wettelijke regels. Naast de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de pensioenfondsen. De wet eist een minimale dekkingsgraad van 104,4% (in 2020 versoepeld naar minimaal 90%). Als de dekkingsgraad te laag is, is het pensioenfonds wettelijk verplicht een herstelplan bij DNB in te dienen. Hierin staan de maatregelen om het pensioenfonds weer financieel gezond te maken.

Lees meer over verlagen op Wordt mijn pensioen verlaagd.