Het pensioenfonds

Toezicht

Het intern toezicht wordt uitgeoefend door de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds.

De raad van toezicht ziet toe op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De taken en bevoegdheden van deze commissie zijn vastgelegd in het reglement van de raad van toezicht. 

De raad van toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke deskundigen: 

Maas Simon (voorzitter) 
Marion Verheul
Rick Westhoff (in memoriam)

Downloads

Reglement raad van toezicht