Wordt mijn pensioen verlaagd?

Onze dekkingsgraad moest op 31 december 2020 minimaal 90% zijn om een verlaging van de pensioenen in 2021 te voorkomen. Onze dekkingsgraad was 90,1%. Dat betekent dat een verlaging van de pensioenen in 2021 niet nodig is. Gelukkig!

Verlaging van het opbouwpercentage, premie blijft gelijk

Omdat onze financiële situatie niet goed is, is samen met sociale partners gekeken naar de hoogte van de premie en het opbouwpercentage. Besloten is de premies gelijk te houden. We hebben wel het opbouwpercentage per 2021 moeten verlagen. Dat betekent dat u in 2021 minder pensioen opbouwt dan in 2020. U ziet dat in onderstaand rekenvoorbeeld.

  2020 2021 Hoe is dit berekend?
1. Salaris € 30.000 € 30.400  
2. Deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt (wettelijk geregeld) € 12.985 € 13.256  
3. Dat betekent dat u pensioen opbouwt over € 17.015 € 17.144 1 (salaris) -/- 2 (geen pensioenopbouw over)
4. Percentage pensioenopbouw 1,38% 1,32  
5. Uw pensioenopbouw € 234,81* € 226,30 3 (pensioenopbouw over) X 4 (percentage)

Dit laat zien dat u in 2021, in vergelijking met 2020 € 8,51 minder pensioen opbouwt. (€ 234,81 in 2020 en € 226,30 in 2021)

* In 2020 is € 234,81 opgebouwd aan jaarlijks bruto pensioen.

Verlaging pensioen in de toekomst blijft mogelijk

Onze financiële situatie is op dit moment nog steeds zorgelijk. Als de dekkingsgraad niet herstelt, kan het zijn dat we volgend jaar de pensioenen moeten verlagen.

Waarom is de financiële situatie van VLEP slechter dan die van andere pensioenfondsen?

Elk pensioenfonds heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Pensioenfondsen maken verschillende keuzes die invloed hebben op de dekkingsgraad. Zoals een beleggingsbeleid dat past bij de eigen doelstellingen, de (gemiddelde) leeftijd van deelnemers en de risicobereidheid. Ook de hoogte van de premie en de pensioenopbouw hebben invloed op de dekkingsgraad.

VLEP heeft in goede tijden minder grote buffers opgebouwd dan veel andere pensioenfondsen. Wij vinden het opbouwen van uw pensioen namelijk belangrijker dan hoge buffers. De belangrijkste reden dat pensioenfondsen in de problemen zijn gekomen, is de lage rente. Alle pensioenfondsen hebben daar last van. Maar doordat VLEP minder hoge buffers had, staat VLEP er nu slechter voor dan veel andere pensioenfondsen.

Lees meer op de webpagina financiële situatie.

Wij maakten gebruik van de vrijstellingsregeling om de pensioenen in 2021 niet te hoeven verlagen

Minister Koolmees besloot in 2020:

  • dat pensioenfondsen, per eind december 2020, niet hoeven te voldoen aan de eis om uiterlijk binnen 5 jaar het minimaal vereist eigen vermogen (104,4% dekkingsgraad) te bereiken.
  • dat pensioenfondsen 12 jaar in plaats van 10 jaar de tijd krijgen om te herstellen tot het vereist eigen vermogen (dekkingsgraad van ca. 116%).

Hij noemde dit de zogenaamde vrijstellingsregeling. De minister wilde hiermee forse pensioenverlagingen voorkomen. Een voorwaarde om gebruik te mogen maken van de vrijstellingsregeling is dat de dekkingsgraad op 31 december 2020 tenminste 90% is. En een pensioenfonds moet kunnen uitleggen waarom gebruik gemaakt wordt van de vrijstellingsregeling. Wij hebben hier, als bestuur, met elkaar over gesproken en gekeken naar de belangen van alle verschillende doelgroepen. Ook het Verantwoordingsorgaan hebben we om advies gevraagd. Onze argumenten om wél gebruik te maken van de vrijstellingsregeling, zodat we de pensioenen in 2021 niet hoeven te verlagen zijn:

  • De dekkingsgraad is in het eerste kwartaal van 2020 sterk gedaald door de bijzondere situatie die het COVID-19 virus veroorzaakte. Dat is ook één van de redenen waarom de Minister de vrijstellingsregeling heeft bedacht.
  • Als we geen gebruik zouden maken van de vrijstellingsregeling, zouden we de pensioenen in 2021 met grofweg 15% moeten verlagen. Dat raakt pensioengerechtigden direct en anderen op een later moment. Wij vinden zo’n enorme verlaging niet proportioneel en niet passend bij ons uitgangspunt dat een verlaging van de pensioenen een uiterst redmiddel is.
  • Een verlaging van de pensioenen heeft veel gevolgen op de opgebouwde pensioenen van (ex-)deelnemers en gepensioneerden en brengt veel kosten voor het pensioenfonds met zich mee.
  • Het pensioenstelsel gaat de komende jaren ingrijpend veranderen door het nieuwe pensioencontract. Daarbij horen ook nieuwe regels over het verlagen van de pensioenen. Wij verwachten dat de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, ook zonder verlaging mogelijk is. Dat neemt niet weg dat de kans op verlaging van de pensioenen aanwezig blijft.